​Phiếu xuất kho có mấy liên


Phiếu xuất kho là một trong những tài liệu quan trọng trong quản lý hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Nó chứa các thông tin quan trọng về việc xuất kho hàng hóa hoặc dịch vụ từ kho của doanh nghiệp ra ngoài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của phiếu xuất kho, bao gồm số lượng liên, cần ghi đơn giá hay không, và những quy định liên quan đến việc lập phiếu xuất kho.
phiếu xuất kho có mấy liên
Phiếu xuất kho thường có 03 liên. Liên 1 được lưu tại bộ phận lập phiếu, liên 2 do thủ kho giữ để sử dụng làm căn cứ ghi vào thẻ kho và chuyển cho kế toán để ghi vào sổ kế toán, và liên 3 được giao cho người nhận hàng để theo dõi tại bộ phận sử dụng. Thông tin trên phiếu xuất kho bao gồm họ tên của người nhận hàng, đơn vị/bộ phận nhận, ngày, tháng, năm lập phiếu, lý do xuất kho, kho xuất, và thông tin chi tiết về vật tư, sản phẩm, hàng hóa xuất kho.

Phiếu xuất kho có mấy liên

Phiếu xuất kho thường có 03 liên. Cụ thể, các liên này có mục đích và sử dụng khác nhau:
Liên 1: Liên này thường được lưu tại bộ phận lập phiếu. Nó chứa thông tin về người nhận hàng, đơn vị/bộ phận nhận, ngày, tháng, năm lập phiếu, lý do xuất kho, kho xuất, và thông tin chi tiết về vật tư, sản phẩm, hàng hóa xuất kho. Ngoài ra, tại các cột được đánh số A, B, C, D, liên 1 cũng chứa thông tin về số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số, và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Liên 2: Liên này thường do thủ kho giữ để dùng làm căn cứ ghi vào thẻ kho và chuyển cho kế toán để ghi vào sổ kế toán. Liên 2 thường chứa thông tin tương tự như liên 1 và được sử dụng cho việc quản lý tồn kho và kế toán.
Liên 3: Liên này được giao cho người nhận hàng để theo dõi tại bộ phận sử dụng. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra và so sánh với lượng hàng hóa nhận được và để đảm bảo rằng số lượng và thông tin trên phiếu đúng với thực tế.
Phiếu xuất kho chứa thông tin về số lượng, đơn giá, và thành tiền của từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá xuất kho. Tất cả các liên của phiếu xuất kho đều thể hiện thông tin này. Cuối cùng, phiếu xuất kho cũng ghi tổng số tiền bằng chữ trên dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ" để xác định tổng giá trị của hàng hóa xuất kho.
Thông tin trên phiếu xuất kho bao gồm:
 - Họ tên của người nhận hàng, đơn vị/bộ phận nhận, ngày, tháng, năm lập phiếu: Phiếu xuất kho phải ghi rõ thông tin về người nhận hàng, đơn vị hoặc bộ phận nhận hàng, và ngày, tháng, năm khi phiếu được lập. Điều này giúp xác định người nhận hàng và thời điểm xuất kho.
- Lý do xuất kho, kho xuất, và thông tin chi tiết về vật tư, sản phẩm, hàng hóa xuất kho: Phiếu xuất kho phải chứa thông tin về lý do cụ thể vì sao hàng hóa được xuất kho, kho nơi xuất kho, và thông tin chi tiết về từng mặt hàng hoặc sản phẩm.
- Tại cột được đánh số A, B, C, D: Thông tin về số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số, và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Các cột này chứa thông tin chi tiết về từng mặt hàng hoặc sản phẩm, bao gồm số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số, và đơn vị tính. Điều này giúp xác định và mô tả cụ thể về hàng hóa xuất kho.
- Tại cột 1: Số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho: Cột này thể hiện số lượng hàng hóa được yêu cầu xuất kho theo phiếu.
-Tại cột 2: Số lượng thực tế xuất kho (có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu): Cột này ghi số lượng thực tế được xuất kho, có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu ban đầu. Thông tin này quan trọng để theo dõi sự thay đổi trong lượng hàng hóa.
- Tại cột 3 và 4: Đơn giá (tuỳ theo quy định hạch toán của doanh nghiệp) và thành tiền của từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3): Các cột này thể hiện giá trị của hàng hóa được xuất kho, bao gồm đơn giá và thành tiền. Giá trị này dựa trên quy định hạch toán của doanh nghiệp.
- Tại dòng "Cộng": Tổng số tiền của số vật tư, sản phẩm, hàng hoá đã thực tế xuất kho: Dòng này cho biết tổng giá trị của toàn bộ hàng hóa đã xuất kho.
- Tại dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ": Ghi tổng số tiền bằng chữ trên phiếu xuất kho: Dòng này cung cấp giá trị tổng cùng với số tiền được viết bằng chữ để kiểm tra và xác nhận tổng giá trị của hàng hóa xuất kho.

Phiếu xuất kho có cần ghi đơn giá không?

Phiếu xuất kho cần ghi đơn giá hoặc không phụ thuộc vào loại phiếu và quy định cụ thể của cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là các trường hợp phân biệt:
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:
Trường hợp không cần ghi đơn giá: Điều này áp dụng khi phiếu xuất kho được sử dụng cho mục đích vận chuyển nội bộ trong tổ chức hoặc doanh nghiệp. Trong trường hợp này, phiếu xuất kho thể hiện thông tin về người nhận hàng, địa chỉ người nhận hàng, người xuất hàng, địa chỉ kho xuất hàng, và các thông tin cần thiết về hàng hóa và vận chuyển, nhưng không cần ghi đơn giá hoặc tổng số tiền thanh toán.
- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý:
Trường hợp cần ghi đơn giá: Khi phiếu xuất kho được sử dụng cho mục đích gửi hàng bán đại lý hoặc đối tác thương mại, cần ghi rõ thông tin về số, ngày tháng năm hợp đồng kinh tế, tên người vận chuyển, hợp đồng vận chuyển (nếu có), địa chỉ kho xuất hàng, địa điểm kho nhận, tên sản phẩm hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, và thành tiền. Trong trường hợp này, đơn giá và tổng số tiền thanh toán là quan trọng để xác định giá trị của hàng hóa gửi bán đại lý.

Phiếu xuất kho có cần đóng dấu không

Theo các mẫu phiếu và quy định được nêu trong Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và các tài liệu liên quan, phiếu xuất kho không yêu cầu đóng dấu của đơn vị. Thay vào đó, quy định chính là phiếu xuất kho phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của các cá nhân có thẩm quyền liên quan đến sản phẩm, hàng hóa được xuất từ kho. Điều này giúp đảm bảo tính xác thực và chính xác của việc xuất kho và theo dõi các giao dịch liên quan.
dịch vụ báo cáo tài chính