Quy định kê khai nộp thuế GTGT


Quy định kê khai nộp thuế GTGT như thế nào ? Và những quy định chung đối với thuế giá trị gia tăng ?

Quy định đăng ký thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan quản lý thuế tại địa phương theo mẫu quy định.

Quy định kê khai thuế GTGT

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người nhập khẩu hàng hóa phải kê khai thuế GTGT phải nộp theo quy định. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

quy định kê khai nộp thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT phải kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan hải quan thu thuế nhập khẩu.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

1. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu
Dù là doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý hoặc theo từng lần phát sinh bằng phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì đều phải chuẩn bị:
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 
2. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên thuế GTGT
Đối tượng khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là các doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.
Hồ sơ khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp này là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).
 

Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế là:
Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC);
 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT

- Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

- Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

- Chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế

Quy định nộp thuế GTGT

Người nộp thuế GTGT có trách nhiệm nộp thuế GTGT đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách Nhà nước.

Thời hạn nộp thuế GTGT

- Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế nhưng không quá ngày 20 của tháng tiếp theo và không quá ngày 30 của quý tiếp theo.

Căn cứ pháp lý quy định kê khai nộp thuế GTGT

 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 Khoản 1, Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

Trên là bài viết quy định kê khai nộp thuế GTGT, đối với doanh nghiệp cần phải nắm chắc các thời hạn về nộp tờ khai thuế nếu như không thuê đơn vị làm dịch vụ kế toán thuế thì kế toán tại các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm phải nộp và kê khai thuế đúng theo thời hạn quy định, Xem thêm: Lịch nộp báo cáo thuế

Bài viết tiếp: Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì

dịch vụ báo cáo tài chính