Quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78


Về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78 quy định tại Điều 3 Thông tư số 78/2021/TT-BTC Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) và giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể

quy định về ủy nhiệm hóa đơn điện tử có mã theo thông tư 78

Nội dung quy định ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Quy định ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78 căn cứ tại Điều 3 Thông tư số 78/2021/TT-BTC như sau:
- Bên thứ ba (bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử) là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
Quan hệ liên kết được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
- Hóa đơn điện tử do bên nhận ủy nhiệm lập là hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế và phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm và phải đúng thực tế phát sinh.
Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm có trách nhiệm chuyển dữ liệu HĐĐT hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
- Việc ủy nhiệm hóa đơn điện tử theo thông tư 78 phải được lập bằng văn bản (hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm) giũa hai bên và phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:
+ Thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số);
+ Thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm (loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn);
+ Mục đích ủy nhiệm;
+ Thời hạn ủy nhiệm;
+ Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm);
- Việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do đó bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải đăng ký (thông báo) với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa các bên. Các bên thực hiện điền thông tin liên quan chứng thư số, tên, mã số thuế tại Phần 5, Phần 6 Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm hóa đơn điện tử theo thông tư 78

+ Khi thực hiện ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78: các bên phải niêm yết trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người mua được biết về việc ủy nhiệm lập hóa đơn;
+ Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm theo thỏa thuận giữa các bên thì hai bên hủy các niêm yết, thông báo trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc ủy nhiệm lập hóa đơn;

Trên là bài viết về quy định ủy nhiệm hóa đơn điện tử theo thông tư 78 cho các bạn tham khảo, hiện nay việc tra cứu hóa đơn ngày càng đơn giản chỉ cần một số thông tin cơ bản là có thể tra cứu được ngay, mời các bạn tham khảo thêm: Cách tra cứu hóa đơn điên tử qua mạng

Khai giảng các khóa học kế toán tổng hợp thực hành dành cho người mất gốc bằng các hình thức học theo lớp hoặc gia sư kế toán dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu

dịch vụ báo cáo tài chính