Quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho nguyên vật liệu


Đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đều phải tuân thủ quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho

Quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho như sau:

quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho

Chứng từ sử dụng trong toàn bộ quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho

Các chứng từ gốc: Là chứng từ phản ánh nguồn nhập như mua, tự sản xuất, nhận vốn góp hoặc cấp phát,…

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu 03/VT); là chứng từ để chứng minh nghiệp vụ giao nhận hàng tồn kho giữa người cung cấp, người quản lý tài sản và cán bộ quanrlys, cung ứng về số lượng, chủng loại, chất lượng. Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có thể sử dụng cho mọi nghiệp vụ để tăng cường tính kiểm soát chặt chẽ cho nghiệp vụ.

Trên thực tế biên bản kiểm nhận thường được lập trong những trường hợp sau:

+ Hàng nhập với khối lượng lớn

+ Hàng nhập có tính chất rời, không nguyên đai, nguyên kiện

+ Hàng nhập có tính cơ lý hóa phức tạp

+ Hàng nhập thực tế phát sinh sai lệch so với hợp đồng…

Tham khảo biên bản kiểm nghiệm vật tư

quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho nguyên vật liệu

Tải biên bản kiểm nghiệm vật tư: Mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200

Phiếu nhập kho (mẫu số 01/VT): Là chứng từ phản ánh hàng được nhập qua kho trước khi xuất dùng hoặc xuất bán. Tất cả các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa nhập kho đều phải lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập khốc thể do cán bộ cung ứng hoặc kế toán vật tư lập. Phiếu này được lập thành 3 liên để luân chuyển trong đó

+ Liên 1: Để lưu

+ Liên 2: Giao cho người nhập hàng

+ Liên 3: Thủ kho sau khi ghi thẻ kho sẽ chuyển về cho kế toán

Tham khảo mẫu phiếu nhập kho 

quy trình luân chuyển chứng từ nhâp kho nguyên vật liệu

Tải phiếu nhập kho tại: Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200

 

dịch vụ báo cáo tài chính