Sổ cái là gì


Sổ cái là gì và các hình thức của sổ cái là câu hỏi mà nhiều bạn mới bắt đầu học kế toán đang cần tìm hiểu

Sổ cái là gì

Sổ cái là loại sổ tập hợp toàn bộ các thông tin liên quan đến một tài khoản kế toán cụ thể mà công ty đang sử dụng. Sổ cái cung cấp các thông tin về sự biến động tăng, giảm và số dư hiện tại của từng tài khoản kế toán.

Các công ty khác nhau có thể sử dụng nhiều loại sổ cái khác nhau nhưng hầu hết các công ty đều có sổ cái tổng hợp. Mỗi sổ cái phản ánh thông tin cụ thể về đối tượng kế toán như: sổ cái TK Tài sản, TK Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu

sổ cái là gì

Để hiểu rõ hơn về sổ cái theo thông tư 200 hình thức nhật ký chung tham khảo thêm: Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Các công ty sắp xếp các sổ cái các tài khoản theo đúng trật tự của tài khoản khi trình bày báo cáo tài chính. Theo trật tự này, các tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán xếp trước theo thứ tự như sau: TK Tài sản rồi đến TK Nợ phải trả, TK Vốn chủ sở hữu, TK Rút vốn, TK Doanh thu, TK Chi phí. Tài khoản kế toán được xác định không chỉtheo tên gọi tài khoản mà còn được xác định theo số hiệu tài khoản để thuận tiện trong quá trình sử  dụng (các tài khoản được mã hóa dưới dạng số)

Qua sổ cái, kế toán cung cấp số dư hiện có của đối tượng kế toán mà sổ cái tài khoản phản ánh. Ví dụ, sổ cái TK Tiền cho biết số tiền mà công ty hiện có để phục vụ cho việc thanh toán các nghĩa vụ hiện tại của công ty. Sổ cái TK Phải thu khách hàng cho biết số tiền khách hàng còn nợ công ty, còn sổ cái TK Phải trả người bán cho biết số tiền công ty còn nợ người bán.

Hình thức của sổ cái là gì

SỔ CÁI TK TIỀN

Số hiệu TK: 111

Ngày

Diễn giải

Tham chiếu

Số tiền ghi Nợ

Số tiền ghi Có

Số dư

2021

 

 

 

 

 

Tháng 6                   1

 

 

25.000

 

25.000

2

 

8.000

17.000

3

4.200

 

21.200

9

7.500

 

28.700

17

 

11.700

17.000

20

 

250

16.750

30

 

7.300

9.450

Minh họa tình hình biến động của Tiền trên Sổ cái TK Tiền

Dạng biểu hiện TK Tiền như trên gọi là dạng tài khoản 3 cột bởi vì nó có 3 cột phản ánh số tiền – cột số tiền ghi Nợ, cột số tiền ghi Có, cột số dư . Số dư tài khoản trên sổ cái được tính ngay sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Cột diễn giải và cột tham chiếu để cung cấp các thông tin đặc biệt liên quan đến số liệu phát sinh của nghiệp vụ kinh tế xuất hiện trên sổ cái.

Chuyển sổ từ nhật ký chung lên sổ cái như thế nào

Ngoài khái niệm sổ cái là gì thì bạn cần hiểu sổ cái lấy dữ liệu từ đâu ? bản chất sổ cái lấy dữ liệu thông qua chuyển sổ
Chuyển sổ là quá trình kế toán chuyển các số liệu của các tài khoản kế toán đã được ghi trên sổ Nhật kí sang sổ cái của tài khoản để phản ánh thông tin về các tài khoản một cách có hệ thống . Như vậy, khi chuyển sổ phải lấy sổ Nhật kí làm căn cứ và lần lượt lấy thông tin trên sổ Nhật kí để chuyển sang Sổ cái. Quá trình chuyển sổ này được thực hiện như sau:
- Mở sổ cái của TK được ghi Nợ trên sổ Nhật kí.
- Lấy số tiền đã ghi Nợ trên sổ nhật kí để ghi vào cột số tiền ghi Nợ trên Sổ cái của TK vừa mở. Đồng thời ghi thông tin về: trang sổ Nhật kí kế toán đã sử dụng để lấy có số tiền trên, ngày tháng phát sinh nghiệp vụ.
- Ghi số hiệu của TK kế toán vừa được nhận số liệu từ Sổ Nhật kí vào cột “Đối chiếu” trên sổ Nhật kí.
- Mở sổ cái của TK được ghi Có trên sổ Nhật kí.
- Lấy số tiền đã ghi Có trên sổ nhật kí để ghi vào cột số tiền ghi Có trên Sổ cái của TK vừa mở. Đồng thời ghi thông tin về: trang sổ Nhật kí kế toán đã sử dụng để lấy có số tiền trên, ngày tháng phát sinh nghiệp vụ. 
- Ghi số hiệu của TK kế toán vừa được nhận số liệu từ Sổ Nhật kí vào cột “Đối chiếu” trên sổ Nhật kí.
Quá trình chuyển số liệu trên được mô tả như sau:
sổ cái là gì
Chú ý:
- Việc chuyển sổ phải làm theo thứ tự. Kế toán phải chuyển lần lượt từng nghiệp vụ kinh tế, hết nghiệp vụ này rồi mới đến nghiệp vụ khác. Trong mỗi nghiệp vụ thì kế toán chuyển lần lượt số tiền ghi Nợ rồi đến số tiền ghi Có của nghiệp vụ. Ngoài cần đảm bảo các số liệu trên sổ nhật kí chung đều được ghi vào sổ cái (không bỏ sót nghiệp vụ khi chuyển vào sổ cái).
- Cột “Đối chiếu” trên sổ cái ghi địa chỉ (trang Nhật kí chung) để từ đó thông tin
được lấy để chuyển sang sổ cái.
- Cột “Diễn giải” trên Sổ cái ít được ghi vì phần diễn giải này đã có trên sổ Nhật kí.
- Sau khi bút toán cuối cùng trên sổ Nhật kí được chuyển sang sổ cái tài khoản, tất cả các dòng của cột ‘Đối chiếu” trên sổ Nhật kí đều phải ghi số hiệu tài khoản kế toán. Điều đó đảm bảo được tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ nhật kí đã được chuyển hết lên sổ cái.
Trên là bài viết sổ cái là gì dành cho các bạn mới bắt đầu, nếu bạn chưa biết gì về kế toán có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành thực tế do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán trực tiếp giảng dạy
Ngoài tìm hiểu về bài viết sổ cái là gì các bạn tham khảo thêm: Sổ nhật ký là gì
 
dịch vụ báo cáo tài chính