So sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức


Để so sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức thì trước tiên bạn cần quan tâm tới khái niệm của hai loại thị trường này và ví dụ cụ thể trên thực tế

So sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức

Thị trường chính thức là gì

Là thị trường tuân thủ 100% các quy định và đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ và các cơ quan quản lý.

Có thể ví dụ trong hoạt động mua bán chứng khoán, hoạt động của Sở giao dịch được coi là thị trường chính thức. Ở đó người mua và người bán (hoặc đại lý môi giới của họ) gặp nhau tại vị trí trung tâm và có thời gian giao dịch cụ thể để tiến hành buôn bán.

Thị trường phi chính thức là gì

Là thị trường không tuân thủ 100% các quy định. Sự giám sát của Chính phủ và các cơ quan quản lý cũng ít chặt chẽ hơn so với thị trường chính thức.

Một ví dụ điển hình của thị trường phi chính thức là thị trường trao tay (Over the Counter Market), trong đó các nhà buôn tại các địa điểm khác nhau có một danh mục chứng khoán và đứng ra sẵn sàng mua và bán chứng khoán theo kiểu mua bán thẳng cho bất kỳ ai đến với họ, có ý định chấp nhận giá của họ. Do những nhà buôn bán thẳng có tiếp xúc với nhau qua mạng máy tính và biết các giá mà người này đặt ra cho người kia, nên thị trường theo kiểu này có tính cạnh tranh cao và không khác nhiểu so vói thị trưòng ở trung tâm giao dịch nói trên.

Bảng so sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức

 

Tiêu chí

 

Thị trường chính thức

Thị trường phi chính thức

Sự quản lý của Chính phủ

 

Chặt chẽ.

 

Ít chặt chẽ.

Khả năng tiếp cận nguồn vốn

Khó khăn hơn, có nhiều ràng buộc.

 

Dễ dàng hơn, ít ràng buộc.

 

Độ rủi ro

 

Ít.

 

Cao.

 

Mối quan hệ giữa 2 thị trường

 

 

Hỗ trợ luân chuyển vốn khi quy mô của thị trường chính thức không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trên là bài viết so sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức để các bạn cùng tham khảo nhé
 

dịch vụ báo cáo tài chính