So sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần


Để so sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần thì bạn cần hiểu khái niệm của thị trường nợ là gì ? thị trường vốn cổ phần là gì ?

so sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

Thị trường nợ là gì

Phương pháp chung nhất mà các công ty sử dụng để vay vốn trên thị trường tài chính là đưa ra một công cụ vay nợ, ví dụ như trái khoán hay một món vay từ các ngân hàng. Công cụ vay nợ là sự thoả thuận có tính chất hợp đồng, trong đó người đi vay thanh toán cho ngưòi nắm giữ công cụ nợ một khoản tiền lãi cố định, và hoàn trả tiền vốn vào cuối kỳ hạn. Nếu kỳ hạn thanh toán của công cụ nợ dưới một năm, người ta gọi đó là công cụ nợ ngắn hạn, nếu từ một năm trở lên gọi là công cụ nợ trung và dài hạn.

Thị trường nợ là thị trường diễn ra việc mua bán các công cụ nợ kể trên.

Thị trường vốn cổ phần là gì

Phương pháp thứ hai để thu hút vốn là các công ty phát hành cổ phiếu. Người nắm giữ cổ phiếu sở hữu một phần tài sản của công ty và có quyền được chia lợi nhuận từ thu nhập ròng của công ty (sau khi trừ chi phí và thuế).

Việc sở hữu cổ phiếu khác với sở hữu công cụ nợ (trái phiếu công ty) là ở chỗ người sở hữu cổ phiếu chỉ nhận được tiền lãi sau khi công ty đã thanh toán cho chủ nợ (người sở hữu công cụ nợ). Nhưng lợi ích của việc nắm giữ các cổ phần vốn là ở chỗ, cổ đông được hưởng lợi trực tiếp do lợi nhuận và hoặc do giá trị tài sản của công ty tăng lên. Trong khi đó, người nắm giữ công cụ nợ lại không nhận được gì từ khoản lợi nhuận này.

Thị trường vốn cổ phần là thị trường diễn ra việc mua bán các loại cổ phiếu kể trên.

So sánh thị trường Nợ và thị trường Vốn cổ phần

 

Tiêu chí

 

Thị trường Nợ

Thị trường Vốn cổ phần

Mối quan hệ giữa chủ thể phát hành và nhà đầu tư

 

Mối quan hệ tín dụng

 

Mối quan hệ đồng sở hữu

Thu nhập

Được biết trước

Không biết trước

Thời hạn

Được biết trước

Không biết trước

Độ rủi ro

Thấp

Cao

Tính hấp dẫn

Ưa thích sự an toàn

Ưa thích sự rủi ro, mạo hiểm

Ngoài việc tìm hiểu về thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần thì bạn cần quan tâm tới:

Trên là bài viết so sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần, nếu bạn chưa biết gì về kế toán, muốn tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư tài chính thì trước tiên bạn cần học kế toán thực tế do đội ngũ chuyên gia kế toán trưởng lâu năm trong lĩnh vực làm dịch vụ báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn, sẽ giúp bạn hiểu và đầu tư hiệu quả
Ngoài so sánh thị trường nợ và thị trường cổ phần, các bạn có thể tham khảo thêm: So sánh thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2

dịch vụ báo cáo tài chính