So sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn


Cơ sở để so sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn là dựa trên cơ sở kỳ hạn thanh toán của các công cụ tài chính được mua bán trên thị trường đó.

so sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Trước tiên để so sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn thì bạn cần hiểu bản chất của thị trường tiền tệ là gì ? thị trường vốn là gì ?

Thị trường tiền tệ là gì

Thị trường tiền tệ là một thị trường tài chính, trong đó chỉ có những công cụ ngắn hạn (kỳ hạn thanh toán dưới 1 năm) được mua bán. Chứng khoán của thị trường tiền tệ thường được mua bán rộng rãi hơn với chứng khoán dài hạn và như vậy có xu hưởng lỏng hơn. Hay nói cách khác, hàng hoá mua bán trên thị trường tiền tệ  có tính thanh khoản rất cao. Ngoài ra, chứng khoán ngắn hạn có giao động giá trị nhỏ hơn với các chứng khoán dài hạn, do vậy chúng là khoản đầu tư an toàn hơn.

Là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, các NHTM thường là các tác nhân tham gia mua bán chủ yếu trên thị trường này. Khi ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng, nó phát hành ra các loại phiếu như: sổ tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi (CD), hoặc nó vay tiền bằng cách bán ra kỳ phiếu, tín phiếu... Quá trình như vậy làm  xuất hiện các hàng hoá, dễ dàng cho việc mua bán, thanh toán, chuyển dịch hoặc cất trữ để sinh lời.

Thị trường vốn là gì

Thị trường vốn là thị trường trong đó diễn ra việc mua bán các công cụ vay nợ dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu.

Thị trường vốn lại được phân thành ba bộ phận: thứ nhất là thị trường cổ phiếu, chiếm tỷ lệ rất lớn trong thị trường vốn; bộ phận lớn thứ hai của thị trường vốn là các khoản cho vay thế chấp; và nhóm thứ ba của thị trường vốn là thị trường trái phiếu dài hạn của chính phủ và các công ty.

So sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Tóm lược bảng so sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn thông qua thời hạn, chủ thể tham gia, hàng hóa, đặc trưng hàng hóa, chức năg

Tiêu chí

Thị trường tiền tệ

Thị trường Vốn

Thời hạn

Ngắn hạn.

Trung – dài hạn.

 

Chủ thể tham gia

 

Hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ, các trung gian tài chính, NHTW…

 

Hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ, các trung gian tài chính, NHTW…

 

 

Hàng hóa

Tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN, thương phiếu, CDs ngắn hạn, hối phiếu được ngân hàng chấp nhận, tín dụng ngắn hạn.

 

Cổ phiếu, trái phiếu, CDs trung

– dài hạn, tín dụng trung và dài hạn.

 

Đặc trưng hàng hóa

 

Thời hạn ngắn, tính thanh khoản cao, rủi ro thấp, ít biến động về giá, lợi nhuận thấp.

 

Thời hạn dài, tính thanh khoản thấp, rủi ro cao, biến động về giá, lợi nhuận cao.

 

Chức năng

Đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn: tiêu dùng trước mắt của gia đình,  vốn lưu động của doanh nghiệp…

Đáp ứng nhu cầu vốn trung – dài hạn: đầu tư dự án, đầu tư TSCĐ của doanh nghiệp.

Trên là bảng so sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn, nếu bạn cần quan tâm tới các vấn đề liên quan tới tài chính tham khảo thêm chủ đề các công cụ của thị trường tài chính để hiểu sâu hơn về mảng đầu tư tài chính

dịch vụ báo cáo tài chính