Sự khác nhau giữa cổ phần và cổ phiếu


Cổ phần là gì?

Cổ phần là một đơn vị tài chính phản ánh quyền sở hữu và quyền lợi của người góp vốn trong một công ty cổ phần. Khi một công ty được thành lập theo hình thức cổ phần hóa, vốn của công ty được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Mỗi cổ phần thường có giá trị cố định hoặc biến động tùy theo giá trị và tình hình kinh doanh của công ty. Cổ đông sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần sẽ được hưởng các quyền lợi như quyền biểu quyết tại các hội đồng cổ đông, quyền nhận cổ tức (nếu có), và quyền được chia định nội dung quản trị công ty.
Cổ phần thường được thể hiện bằng cổ phiếu hoặc các chứng từ khác có giá trị pháp lý, xác nhận quyền sở hữu của người nắm giữ. Qua cổ phần, người góp vốn trở thành cổ đông của công ty cổ phần và có thể tham gia vào quản trị và quyết định các vấn đề quan trọng của công ty theo quy định của pháp luật.
 
Sự khác nhau giữa cổ phần và cổ phiếu

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần trong một công ty cổ phần cụ thể. Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn đang mua một phần của công ty đó và trở thành cổ đông của công ty đó.
Mỗi cổ phiếu thường có giá trị nhất định và thể hiện một phần nhỏ trong vốn điều lệ của công ty. Chúng được phát hành bởi công ty cổ phần để thu hút vốn từ các nhà đầu tư, và người nắm giữ cổ phiếu thường được hưởng các quyền lợi như quyền biểu quyết trong các cuộc họp cổ đông, quyền nhận cổ tức (nếu có), và quyền tham gia vào quyết định quản trị công ty.
Cổ phiếu thường có thể được giao dịch trên thị trường chứng khoán, nơi mà người mua và người bán có thể mua bán cổ phiếu để giao dịch với nhau, thường dưới sự giám sát của các tổ chức tài chính và luật pháp có liên quan.
Cổ phiếu có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thông thường, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, và cổ phiếu ưu đãi cổ tức, mỗi loại có các đặc điểm và quyền lợi khác nhau tùy thuộc vào quy định của công ty và pháp luật cũng như điều kiện phát hành cụ thể.

Sự khác nhau giữa cổ phần và cổ phiếu

Cổ phần và cổ phiếu đều liên quan đến việc sở hữu và quản lý trong các công ty cổ phần. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác biệt quan trọng:
Cổ Phần:
    Bản Chất: Là đơn vị tương ứng với phần vốn điều lệ của công ty cổ phần, được chia thành các đơn vị nhỏ hơn, gọi là cổ phần.
    Giá Trị Pháp Lý: Thể hiện sự góp vốn của cổ đông trong công ty và là cơ sở pháp lý cho việc chứng minh họ là cổ đông.
    Mệnh Giá: Mệnh giá của cổ phần được quy định bởi công ty và có thể được ghi trên cổ phiếu.
    Luật Điều Chỉnh: Luật Doanh Nghiệp 2020 điều chỉnh về cổ phần.

Cổ Phiếu:
    Bản Chất: Là tài liệu chứng nhận quyền sở hữu cổ phần hoặc một số cổ phần của công ty cổ phần. Nó thể hiện quyền sở hữu trong công ty.
    Giá Trị Pháp Lý: Chứng minh quyền sở hữu cổ phần.
    Mệnh Giá: Có thể có mệnh giá được ghi trên cổ phiếu nhưng không nhất thiết.
    Luật Điều Chỉnh: Nằm dưới sự quản lý của cả Luật Doanh Nghiệp 2020 và Luật Chứng Khoán 2019.

Phân Loại:
    Cổ Phần: Có cổ phần phổ thông (bắt buộc) và cổ phần ưu đãi, với nhiều loại cổ phần ưu đãi khác nhau.
    Cổ Phiếu: Không được phân loại, chúng chỉ đơn giản là tài liệu chứng nhận quyền sở hữu.

Tóm lại, cổ phần là phần vốn của công ty cổ phần được chia thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là cổ phần, trong khi cổ phiếu là tài liệu chứng nhận quyền sở hữu cổ phần hoặc một số cổ phần của công ty. Cả hai đều liên quan mật thiết trong việc định giá, quyền lợi và quản lý trong một công ty cổ phần.

Kết Luận:

Tóm lại, sự khác nhau chính giữa cổ phần và cổ phiếu nằm ở vai trò và tính chất của mỗi loại tài sản tài chính này. Cổ phần thể hiện phần vốn điều lệ của công ty được chia thành các đơn vị nhỏ hơn, trong khi cổ phiếu là tài liệu chứng nhận quyền sở hữu cổ phần hoặc một số cổ phần trong công ty. Cả hai đều liên quan mật thiết đến quyền lợi và quản lý trong một công ty cổ phần, nhưng chúng có vai trò và tính chất khác nhau trong việc thể hiện và xác định quyền sở hữu và quản lý cổ đông trong công ty.

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty cổ phần
dịch vụ báo cáo tài chính