Hạch toán tài khoản 418 theo thông tư 200 và sơ đồ chữ T


Tài khoản 418 theo thông tư 200 có tên là Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu phản ánh tình hình tăng giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được quy định tại điều 72 của thông tư 200/2014/TT-BTC và thuộc tài khoản loại 4 trong danh mục bảng hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo thông tư 200, để nắm rõ cách hạch toán của tài khoản 418 theo thông tư 200 thì trước tiên bạn cằn nắm nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan và đọc hiểu được sơ đồ chữ T của tài khoản 418 theo thông tư 200

I/ Cách hạch toán tài khoản 418 theo thông tư 200

1. Nguyên tắc kế toán của tài khoản 418 theo thông tư 200

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bên Có: Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có: Số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 418 theo thông tư 200

a) Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

b) Khi sử dụng quỹ, ghi:

Nợ TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Có các TK111, 112.

c) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).

II/ Sơ đồ chữ T của tài khoản 418 theo thông tư 200

sơ đồ chữ T của tài khoản 418 theo thông tư 200

Trên là cách hạch toán tài khoản 418 theo thông tư 200 và sơ đồ chữ T của tài khoản này

Xem thêm: Tài khoản 419 theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính