Khái niệm tài sản cố định là gì


Trong bất kỳ một tổ chức nào cũng cần phải có tài sản cố định, đây là một yếu tố có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị, tài sản cố định là những tài sản, tư liệu lao động có giá trị lớn theo quy định hiện hành của nhà nước và thời gian sử dụng dài

Khái niệm tài sản cố định là gì

Tài sản cố định một tư liệu lao động tồn tại dưới dạng hữu hình hoặc là vô hình, được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh, thông thường sẽ có giá trị kinh tế rất lớn và có thể dùng được trong nhiều chu kỳ, giai đoạn sản xuất.

tài sản cố định là gì

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định: Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được.

Quy định về tiêu chuẩn nhân biết tài sản cố định:

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

+ Có thời gian sử dụng trên 1 năm

+ Nguyên giá phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị tư 30 triệu đồng trở lên

- Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhâu và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập

- Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình

- Đối với cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình

Đặc điểm của tài sản cố định

+ Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh

+ Trong quá trình tham gia vào kinh doanh, tài sản cố định giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng

+ Trong quá trình tham gia vào kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn và được chuyên dần giá trị vào chi phí qua hình thức khấu hao

Xem tiếp bài: Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính