Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá


Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá gồm những bước nào và các mẫu biểu cần thiết đối với mã ngành này

“Đầu tư trồng cây thuốc lá” là việc doanh nghiệp bỏ vốn, kỹ thuật để tiến hành các hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch các nguyên liệu lá thuốc lá hoặc trực tiếp bỏ vốn (tiền mặt, vật tư, hàng hóa...), kỹ thuật cho người trồng cây thuốc lá để tiến hành các hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch thuốc lá
thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Đầu tư trồng cây thuốc lá là một ngành nghề thuộc mã ngành trồng cây hàng năm 0115 trồng cây thuốc lá, thuốc lào bắt buộc phải có điều kiện hành nghề và phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc là của sở công thương

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bao gồm:

1. Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.
2. Điều kiện về quy mô đầu tư: Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm.
3. Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.
Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT).
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT).
4. Bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT).

 

Nơi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.
 
Lưu ý:
 
- Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá phải gắn biển hiệu ghi tên thương mại của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa điểm thu mua; công khai tiêu chuẩn phân cấp nguyên liệu thuốc lá theo quy định hiện hành tại điểm thu mua nguyên liệu thuốc lá kèm theo mẫu lá thuốc lá nguyên liệu.
 
- Hàng năm doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá phải đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá với chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân cấp xã, phường) trên địa bàn doanh nghiệp đầu tư.
 

Các nội dung cần kiểm tra điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

3. Quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người

4. Bảng kê danh sách lao động và hợp đồng lao động kỹ thuật

5. Bảng kê hợp đồng và hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá

6. Bảng kê hóa đơn, chứng từ đầu tư trồng cây thuốc lá cho người trồng cây thuốc lá và tổng giá trị đầu tư

7. Bảng kê hóa đơn, chứng từ thu mua nguyên liệu của người trồng cây thuốc lá và tổng sản lượng thu mua

8. Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

9. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ

 

Căn cứ pháp lý đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

♦ Khoản 13 Điều 3 Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

♦ Điều 7 Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

♦ Điều 8 Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

♦ Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

♦ Khoản 4 và 6, Điều 15 Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

♦ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

♦ Khoản 6 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

♦ Khoản 4 Điều 4 Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

♦ Điều 4 Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

♦ Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

♦ Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

♦ Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

♦ Khoản 1 Điều 19 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty và có được giấy phép đăng ký kinh doanh mới tiến hành làm thủ tục này

dịch vụ báo cáo tài chính