Tiền tăng ca, làm ca đêm có tính thuế TNCN 2023 không


Tiền tăng ca và tiền làm ca đêm có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dựa trên quy định của pháp luật tại Việt Nam. Theo những thông tin mà bạn đã cung cấp, tiền tăng ca và tiền làm ca đêm có thể được miễn thuế TNCN nếu cơ sở lương của họ vượt quá mức tiền lương làm việc ban ngày hoặc trong giờ quy định theo Bộ luật Lao động. Cụ thể, tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm việc vào ban đêm được tính theo mức độ phụ thuộc vào loại ngày làm việc (ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ) và phải cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày.
Tiền tăng ca, làm ca đêm có tính thuế TNCN 2023 không

Tiền tăng ca, làm ca đêm có tính thuế TNCN 2023 không?

Tăng ca có thể hiểu là khi người lao động làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường, theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Trong khi đó, làm ca đêm xảy ra khi người lao động thực hiện công việc vào ban đêm, thời gian này thường là từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, theo quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động năm 2019.
Theo quy định tại Điểm i.1 Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương hoặc tiền công làm việc ban ngày hoặc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Phần thu nhập này có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân, và thuế sẽ được tính dựa trên sự chênh lệch giữa tiền lương hoặc tiền công thực trả do làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ và tiền lương hoặc tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
Ví dụ: Ông A làm tăng ca làm thêm giờ vào ngày thường và vào ngày nghỉ/ngày lễ giúp mô tả cách tính thuế thu nhập cá nhân cho tiền lương tăng ca. Dựa trên mức lương cơ bản của ông A là 40.000 đồng/giờ, bạn đã tính toán thu nhập miễn thuế cho ông A như sau:
Trường hợp ông A làm tăng ca vào ngày thường:
Thu nhập được miễn thuế: 60.000 đồng/giờ - 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ
Trường hợp ông A làm tăng ca vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ:
Thu nhập được miễn thuế: 80.000 đồng/giờ - 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ
Những khoản thu nhập này sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân do tiền lương làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày.
Như vậy: Theo quy định nêu trên, tiền lương tăng ca và tiền lương làm việc vào ban đêm, khi được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày hoặc trong giờ quy định, sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Điều này có nghĩa là thu nhập từ tăng ca và làm ca đêm không chịu thuế thu nhập cá nhân, giúp người lao động giữ lại một phần lớn hơn của thu nhập mà họ kiếm được từ việc làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm
Xem thêm bài: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì

Quy định về tiền tăng ca và tiền làm ca đêm năm 2023

Quy định về tiền tăng ca và tiền làm ca đêm như sau:
Theo Điều 98 của Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương cho công việc tăng ca và làm ca đêm được tính như sau:
(1) Người lao động làm tăng ca sẽ được trả lương theo mức đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực tế trả theo công việc đang thực hiện như sau:
Vào ngày thường, mức ít nhất là 150% so với tiền lương ban ngày.
Vào ngày nghỉ hằng tuần, mức ít nhất là 200% so với tiền lương ban ngày.
Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức ít nhất là 300%, mà không tính cả tiền lương ngày lễ, tết và ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động đang nhận lương ngày.
(2) Người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất là 30% của tiền lương tính theo mức đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực tế trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
(3) Người lao động làm tăng ca vào ban đêm sẽ được trả lương theo các mức quy định tại điểm (1) và (2), cộng thêm 20% của tiền lương tính theo mức đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực tế trả theo công việc của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
Như vậy, tiền lương tăng ca và làm ca đêm của người lao động được tính theo quy định đã được trình bày. Đối với doanh nghiệp, có nghĩa là họ phải tuân thủ quy định về việc lập bảng kê lương tăng ca và làm ca đêm cho người lao động.
Theo Điểm i.2 Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, doanh nghiệp có trách nhiệm lập bảng kê, bảng tổng hợp lương tăng ca và làm ca đêm, trong đó phải phản ánh rõ thời gian làm đêm và làm thêm giờ, cũng như khoản tiền lương được trả thêm do làm đêm và làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này phải được lưu tại đơn vị trả thu nhập và sẵn sàng xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra.
Trên là bài viết tiền tăng ca, làm ca đêm có tính thuế TNCN 2023 không ? nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán muốn có đội ngũ kế toán trưởng lâu năm chuyên dịch vụ kế toán thuế trọn gói và dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm trực tiếp cầm tay chỉ việc thì có thể liên hệ các địa chỉ học dưới đây:
Học kế toán thực tế tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực tế tại Thủ Đức
 
dịch vụ báo cáo tài chính