Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định


Anh chị hãy cho biết tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định theo quy định hiện hành ? Là câu hỏi chắc hẳn học đến phần hành kế toán tài sản cố định bạn cần phải nắm vững

Tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định

Căn cứ tại điều 3 chương II của thông tư 45/2013 tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định phải thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện:

tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định

Như vậy việc xác định tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định áp dụng cho cả 2 trường hợp tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình

Một số lưu ý khi khi xác định tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

Ngoài ra khi xác định tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định thì cần hiểu rõ thế nào là tài sản cố định hữu hình ? tài sản cố định vô hình ?

- Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải...

Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình

- Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả...

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

b) Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

c) Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

đ) Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

e) Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

g) Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

Như vậy trước khi xác định được tài sản mua về có phải là tài sản cố định thì bạn cần phải nắm được tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định

Nếu bạn mới bắt đầu học kế toán thì có thể tham khảo thêm khóa học kế toán tổng hợp thực hành do đội ngũ gia sư kế toán trưởng của chúng tôi chuyên làm dịch vụ kế toán trực tiếp đào tạo

Xem thêm bài: Cách xác định nguyên giá của tài sản cố định


 

dịch vụ báo cáo tài chính