​Trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu


Trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu? Nêu các bộ phận cơ bản của vốn chủ sở hữu?

Trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu

Khái niệm vốn chủ sở hữu là gì: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả. (Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam – Số 01.)
Để biết được có bao nhiêu tài sản thuộc về chủ sở hữu, chúng ta trừ các khoản mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn trả đối với chủ nợ (nợ phải trả) khỏi tài sản của doanh nghiệp. Phần còn lại thể hiện sự sở hữu của chủ sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp – vốn chủ sở hữu.
Vốn chủ sở hữu được phản ảnh trong Bảng cân đối kế toán gồm: Vốn của các nhà đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản.
Vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp như: Vốn cổ  đông của Công ty  cổ phần, Vốn Nhà Nước của Doanh nghiệp Nhà Nước…

Nêu các bộ phận cơ bản của vốn chủ sở hữu?

Vốn chủ sở hữu được chia thành ba loại:
+ Vốn góp: Là số tiền do các chủ sở hữu đóng góp ban đầu khi thành lập đơn vị kế toán hoặc được bổ sung trong quá trình hoạt động.
Mở rộng: Phân biệt sự khác nhau giữa vốn kinh doanh, vốn pháp định và vốn điều lệ.
- Vốn pháp định là số vốn tối thiểu cần có do pháp luật quy định đối với một số lĩnh vực hoạt động nhất định.
- Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên sáng lập cam kết trước pháp luật sẽ huy động vào hoạt động kinh doanh của mình, được ghi trong điều lệ ở đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Lợi nhuận chưa phân phối: Là phần chênh lệch giữa doanh thu - chi phí của các hoạt động kinh doanh. Phần lợi nhuận này sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ của doanh nghiệp sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu. Trong thời gian chưa phân phối doanh nghiệp có thể dùng nguồn vốn này bổ sung cho vốn kinh doanh.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu khác: Là số vốn chủ sở hữu có nguồn gốc từ lợi nhuận để lại (các quỹ của doanh nghiệp, các khoản dự trữ theo điều lệ, dự trữ theo luật định…) hoặc các loại vốn khác (xây dựng cơ bản, chênh lệch đánh giá lại tài sản,…).
Nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán.
Chú ý:
Một tài sản có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và ngược lại một nguồn vốn có thể tài trợ cho nhiều tài sản khác nhau.
Có thể khái quát cách phân loại Tài sản và Nguồn vốn qua sơ đồ khái quát sau:
Trên là bài viết trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu? Nêu các bộ phận cơ bản của vốn chủ sở hữu? nếu bạn chưa có kiến thức về kế toán thì có thể tìm hiểu khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở các địa điểm hà nội, bắc ninh, thủ đức hcm, ngoài ra còn có khóa học kế toán online 1 kèm 1 nếu bạn không có thời gian đi lại
 ​Trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu
dịch vụ báo cáo tài chính