Văn bản Công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và BCH công đoàn cơ sở


Văn bản Công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và  BCH công đoàn cơ sở để xây dựng tổ chức công đoàn cho doanh nghiệp

Văn bản Công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và BCH công đoàn cơ sở

........

-------------------

Số: ........

V/v Công nhận đoàn viên,

công đoàn cơ sở và

BCH công đoàn cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

........, ........

 

Kính gửi: Ban Thường vụ ........

 

Căn cứ đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn của người lao động;

Căn cứ kết quả hội nghị thành lập Công đoàn ........ ngày ........ và kết quả bầu các chức danh trong Ban Chấp hành Công đoàn;

 

Nay BCH Công đoàn ........ đề nghị Ban Thường vụ ........ xem xét ra quyết định công nhận như sau:

1. Công nhận ........ người lao động là đoàn viên Công đoàn Việt Nam (theo đơn đề nghị và danh sách đính kèm);

2. Công nhận Công đoàn ........ trực thuộc ........;

3. Công nhận BCH Công đoàn ........ với các chức danh trong công đoàn cụ thể như sau: (có lý lịch đính kèm).

- Đ/c: ........ - Chủ tịch;

- Đ/c: ........- Phó Chủ tịch;

- Đ/c: ........- Ủy viên, phụ trách kiểm tra.

* Thông tin về đơn vị:

Tên đơn vị: ........

Địa chỉ: ........, ........, ........, ........

Điện thoại: ........             

Email: ........

Ngành nghề chính của đơn vị: ........

Tổng số lao động: ........ người, trong đó ........ nữ. Lao động đóng BHXH: ........

Kính đề nghị Ban Thường vụ ........ quan tâm để giúp Công đoàn sớm đi vào hoạt động.

 

THÔNG QUA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

                                         

 

 

 

........

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                   

 

 

........

Nơi nhận:

- LĐLĐ Quận

- Niêm yết tại bảng tin đơn vị (công khai)

- Lưu.

Tải Văn bản Công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và  BCH công đoàn cơ sở: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính