Văn bản đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở


Văn bản đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở Căn cứ điều 189 chương XIII Bộ luật lao động, điều 5 chương I Luật công đoàn

Văn bản đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở

........

---

"Về việc đề nghị thành lập

Công đoàn cơ sở và chỉ định

Ban chấp hành lâm thời CĐCS"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

........, ........

 

Kính gửi : Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận ........
 

- Căn cứ điều 189 chương XIII Bộ luật lao động, điều 5 chương I Luật công đoàn (năm 2012), Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 

Hiện nay Doanh nghiệp của chúng tôi đang hoạt động tại địa chỉ: ........, ........, ........, ........

Điện thoại ........

Fax ........

Email ........

Website : ........
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: ........

Đã được cấp mã số doanh nghiệp số ........

Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ........ cấp ngày........

- Tổng số lao động của Doanh nghiệp: ........ người, trong đó số lao động nữ: ........ ;

- Số lao động đề nghị kết nạp đoàn viên công đoàn: ........ người, trong đó nữ : ........;
 

Sau thời gian hoạt động, sản xuất Doanh nghiệp của chúng tôi đã ổn định. Để thực hiện nghiêm Luật lao động, Luật công đoàn, Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Giữ mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chúng tôi gửi văn bản này đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận ........ thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) .........

 

Chúng tôi cam kết  thực hiện đúng pháp luật của nhà nước.

 

Kính mong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận ........ chấp thuận và giúp đỡ Công đoàn cơ sở hoạt động. Chúng tôi hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho Ban chấp hành CĐCS  hoạt động tốt.

 

Chúng tôi dự kiến và đề nghị chỉ định các thành viên Ban chấp hành lâm thời, Ủy ban kiểm tra, ban nữ công Công đoàn cơ sở theo danh sách đính kèm.

 

Trân trọng kính chào.

 

                                                      

Giám đốc

 

                                         

........

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính