Ý nghĩa của doanh thu là gì


Doanh thu là một trong những khoản mục quan trọng và phức tạp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tính chất phức tạp của khoản mục này không chỉ do sự đa dạng của doanh thu, sự khó  khăn trong việc đo lường doanh thu mà còn ở việc xác định thời điểm để ghi nhận doanh thu.

Doanh thu là tổng giá trị các khoản lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đạt được từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Sau một thời gian hoạt động nhất định của doanh nghiệp (thông thường là một kỳ kế toán), doanh thu sẽ được tổng hợp và báo cáo.

Ý nghĩa của doanh thu là gì

Khi nói tới mục tiêu hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp, có thể kể ra rất nhiều mục tiêu khác nhau: Kinh doanh có lời, mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững… Nhưng mục tiêu cao nhất và cũng là mục tiêu cuối cùng đó là tối  đa hóa giá trị của vốn chủ sở hữu.

Xem thêm khái niệm: Doanh thu là gì

Với sự việc xảy ra tại tập đoàn Computer Associates International đã nêu trong phần tình huống, câu hỏi đặt ra: Mục đích của hành động ghi nhận trước doanh thu? Doanh thu có tầm vóc và ý nghĩa lớn như thế nào đối với doanh nghiệp mà khi sai phạm ghi nhận trước doanh thu bị phát giác, hàng hoạt các vị trí giám đốc điều hành cao cấp tại tập đoàn bị sa thải? Giá cổ phiếu của tập đoàn trên thị trường chứng khoán lao dốc thảm hại? Từ phân tích sau ta có thể tìm ra được câu trả lời chung cho tất cả các câu hỏi trên

Nhắc lại phương trình kế toán cơ bản

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Phương trình trên có thể viết lại dưới dạng phương trình mở rộng như sau với sự tham gia của doanh thu và chi phí:

ý nghĩa của doanh thu là gì

Như vậy, từ phương trình kế toán mở rộng ta thấy rằng: Khi doanh nghiệp có doanh thu đủ để bù đắp các khoản chi phí, phần dôi ra chính là lợi nhuận. Doanh thu là nguồn gốc tạo ra lợi nhuận – một bộ phận của vốn chủ sở hữu. Tăng doanh thu cũng chính là tăng giá trị vốn chủ sở hữu.

Mặt khác, theo phương trình, khi một nghiệp vụ kinh tế có phát sinh doanh thu, nó sẽ dẫn tới sự tăng lên của tài sản trong doanh nghiệp hoặc kéo theo sự giảm xuống của khoản nợ phải trả để đảm bảo mối quan hệ cân bằng. Tạo điều kiện tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh một cách bền vững, rút ngắn con đường đi tới mục tiêu cuối cùng.

Đo lường doanh thu như thế nào

Doanh thu cần được đo lường tại giá trị hợp lý của khoản tiền thu được hoặc có thể thu được từ khách hàng.

Giá trị hợp lý là giá trị tài sản có thể trao đổi hoặc giá trị một khoản nợ được thanh toán một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá. Giá trị hợp lý là một khái niệm mới, được dùng phổ biến trong các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư... và nó rất

 Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (–) các khoản giảm trừ doanh thu (bao gồm: chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại). Các khoản thu hộ cho bên thứ ba (thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng…) không phải là khoản lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được vì vậy cũng cần được loại trừ ra khỏi doanh thu.

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:

- Chiết khấu bán hàng:

+ Chiết khấu thương mại: Số tiền doanh nghiệp dành cho khách hàng do khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

+ Chiết khấu thanh toán: Số tiền doanh nghiệp dành cho khách hàng khi họ thanh toán tiền hàng sớm trong thời hạn được hưởng chiết khấu.

+ Giảm giá hàng bán: Số tiền doanh nghiệp dành cho khách hàng khi doanh nghiệp cung cấp hàng hóa sai quy cách, phẩm chất, thời gian trong hợp đồng.

+ Doanh thu của hàng bán bị trả lại: Là doanh thu của số hàng mà khách hàng đã mua nhưng trả lại.

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ

Trên là bài viết ý nghĩa của doanh thu dành cho các bạn mới học kế toán bạn muốn tìm hiểu tài khoản doanh thu được sử dụng là những tài khoản gì:

Sơ đồ tài khoản 511

⇒ Sơ đồ tài khoản 515

⇒ Sơ đồ tài khoản 521

 

dịch vụ báo cáo tài chính