Ý nghĩa của Nợ phải trả là gì


Ý nghĩa của Nợ phải trả là gì? Thông tin về nợ phải trả có ý nghĩa như thế nào đối với các đối tượng sử dụng?
Nợ phải trả là gì?
Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. (Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam - số 01)
Xem thêm khái niệm nợ phải trả: Nợ phải trả là gì

Ý nghĩa của Nợ phải trả là gì

Thông tin về nợ phải trả có ý nghĩa như thế nào đối với các đối tượng sử dụng?
Các giao dịch và sự kiện đã qua như: Mua hàng hoá chưa trả tiền, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán, vay nợ, cam kết bảo hành hàng hoá, cam kết nghĩa vụ hợp đồng, phải trả nhân viên, thuế phải nộp, phải trả khác.
ý nghĩa của nợ phải trả là gì
Việc thanh toán các nghĩa vụ hiện tại có thể được thực hiện bằng nhiều cách, như:
- Trả bằng tiền;
- Trả bằng tài sản khác;
- Cung cấp dịch vụ;
- Thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác;
- Chuyển đổi nghĩa vụ nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu.
Hay nói cách khác, Nợ phải trả là trái quyền đối với tài sản – tức là nợ và các nghĩa vụ hiện thời. Các doanh nghiệp ở mọi quy mô vẫn thường vay tiền và mua chịu hàng hóa. Các hoạt động kinh tế này làm nảy sinh các khoản phải trả khác nhau:
- Giả sử, Campus Pizza mua chịu pho mát, xúc xích, bột mì, và đồ uống từ nhà cung cấp. Những nghĩa vụ này được gọi là khoản phải trả.
- Campus Pizza cũng có một thương phiếu phải trả cho ngân hàng First National Bank do trước đó đã vay tiền từ ngân hàng này để mua xe tải giao hàng.
- Campus Pizza có thể cũng có tiền lương và tiền công phải trả cho nhân viên và thuế doanh thu và bất động sản phải trả cho chính quyền địa phương.
Tất cả những cá nhân và thực thể mà Campus Pizza nợ tiền được gọi là chủ nợ của công ty này.
Chủ nợ có thể, một cách hợp pháp, cưỡng ép một doanh nghiệp phải đóng cửa nếu doanh nghiệp này không trả nợ. Trong trường hợp đó, pháp luật yêu cầu các khoản được tài trợ bởi các chủ nợ phải được thanh toán trước các khoản được tài trợ bởi chính người chủ sở hữu.
Các khoản nợ được chia ra thành hai loại: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
- Các khoản nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh. Ví dụ: Phải trả người bán, phải trả người mua, phải trả công nhân viên, phải nộp ngân sách Nhà nước, các khoản nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn…
- Các khoản nợ dài hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh. Ví dụ: Vay dài hạn, nợ dài hạn về thuê tài chính TSCĐ, các khoản nhận ký quỹ dài hạn,…
Mở rộng: Phân biệt nợ và vay ?
Nợ phải trả ngắn hạn là các khoản phải trả phát sinh trong quá trình mua bán vật tư, hàng hóa giữa doanh nghiệp với các nhà cung cấp. Trong thời hạn chưa phải thanh toán, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn này mà không phải trả lãi.
Khác với nợ, vay phải có hợp đồng vay, tài sản thế chấp và doanh nghiệp phải trả lãi cho số tiền vay theo lãi suất 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng vay.
Ngoài bài viết ý nghĩ của nợ phải trả là gì ở trong nội dung phần nguyên lý kế toán dành cho các bạn mới bắt đầu, nếu bạn mà chưa biết gì về kế toán thì nên tìm hiểu thêm về khóa học kế toán tổng hợp thực hành trực tiếp tại các địa điểm của trung tâm hoặc ngoài ra nếu bạn không thể đi học trực tiếp có thể tham khảo thêm khóa học kế toán thực hành online của chúng tôi
dịch vụ báo cáo tài chính