Cách sử dụng hàm Mod trong excel


Hàm Mod trong Excel là hàm có chức năng trả lại giá trị số dư của phép chia nguyên, thông thường cách sử dụng hàm Mod trong excel khá đơn giản, Để hiểu rõ về hàm Mod trong excel các bạn cần tìm hiểu về cú pháp của hàm Mod và ví dụ cụ thể từ đó hiểu bản chất và áp dụng vào công việc thực tế hiệu quả nhất

Cách sử dụng hàm Mod trong excel

Cú pháp sử dụng hàm mod trong excel:

=MOD(number,divisor)

Trong đó:

Number: là số bị chia

Divisor: là số chia

Dấu của hàm kết quả cùng dấu với số chia

Nếu Divisor=0 thì trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Ví dụ:

=MOD(3,-2) cho kết quả bằng -1

Chú ý khi sử dụng hàm Mod trong excel:

Hàm Mod có thể được biểu diễn dưới dạng hàm INT như sau: Mod(n,d)=a-d*INT(n/d)

Xem thêm: Cách sử dụng hàm INT trong excel

Ví dụ về cách sử dụng hàm Mod trong excel

Tìm số dư của phép chia sau

Số bị chia

Số chia

95

25

17

16

-21

11

-26

-5

26

0

Kết quả khi sử dụng hàm Mod để tìm số dư của phép chia là

cách sử dụng hàm Mod trong excel

Trên là bài viết cách sử dụng hàm Mod trong excel, nếu bạn muốn vận dụng tốt các hàm trong công việc kế toán thì có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành excel online 1 kèm 1 trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất, được học trực tuyến với các chuyên gia và thạc sĩ kế toán

dịch vụ báo cáo tài chính